εργατικά

Εργατικά

  1. Υπολογισμός Μισθοδοσίας, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων επιχειρήσεων - αποδείξεων μισθοδοσίας
  2. Υπολογισμός Ασφαλιστικών εισφορών και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)
  3. Πρόσληψη - αποχώρηση προσωπικού, μεταβολές των όρων εργασίας
  4. Σύνταξη συμβάσεων εργασίας πλήρους, μερικής ή εκ περοτροπής απασχόλησης
  5. Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»
  6. Τακτοποίηση - Ρύθμιση Οφειλών σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
  7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες σχετικά με προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.
  8. Άμεση πληροφόρηση για όλες τις αλλαγές Εργατικά, Ασφαλιστικά θέματα

Follow Us on Facebook 

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Info@Tsiapos.Gr   210 6131886Copyright © 2022 tsiapos.gr
Υλοποίηση: opk.gropk.gr