εργατικά

Εργατικά

  1. Υπολογισμός Μισθοδοσίας, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων επιχειρήσεων - αποδείξεων μισθοδοσίας
  2. Υπολογισμός Ασφαλιστικών εισφορών και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)
  3. Πρόσληψη - αποχώρηση προσωπικού, μεταβολές των όρων εργασίας
  4. Σύνταξη συμβάσεων εργασίας πλήρους, μερικής ή εκ περοτροπής απασχόλησης
  5. Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»
  6. Τακτοποίηση - Ρύθμιση Οφειλών σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
  7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες σχετικά με προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.
  8. Άμεση πληροφόρηση για όλες τις αλλαγές Εργατικά, Ασφαλιστικά θέματα

tsiapos

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Copyright © 2016 tsiapos.gr
Υλοποίηση: opk.gr opk.gr